بەرابەر بە |

ایرانی كرد زبان!

به قلم/ كورش:

بعضی از دوستان در مطالب و پستهایی كە در فسبوك و سايتها می گذارند، ملت كرد را "ایرانی كرد زبان" معر فی می كنند. بە همین خاطر خواستم خیلی خلاصە عرض كنم كە كوردستان سرزمين ملتی بە نام كورد و دارای فرهنگ و زبان و آ‌داب و رسوم مخصوص بەخود است. این سرزمین "كوردستان" در پیمان "ذاب" در ساڵ 1639 بعد از 150 جنگ و خونريزى، میان دو امپراتوری صفوی و عثمانی تقسیم شد. كە بخش بیشتر بە عثمانی و بخش كمتر كە كوردستان فعلى ايران است، بە صفویها رسید. براى بار دوم و بعد از جنگ جهانی اول و طبق توافق سایكس پیكو، كوردستان عثمانی بە 3 بخش و درمیان كشورهای تركیە، سوریە و عراق تقسیم شد. كوردستان ایران بخشی از ایران است و همە بە این امر واقفیم و در این مورد بحثی نیست، ولی همە باید این حقیقت را قبول كنند كە ایران از بیش از 5 ملت تشكیل شدە است، كە بخشی از ملت كورد و خاك كوردستان در تشكیل جغرافيايى به نام ایران نقش دارند. در این صورت ایران مثل یك جغرافیای واحد برای ملتهای تشكیل دهندە است. ولی برخلاف این واقعیت یك نظر غير واقعى در افكار بعضی از افراد كە خود را آزادیخواە تلقی می كنند غالب شدە و مسئلەی ملتهاى تحت ستم در ایران را بە مسئلەی زبانی محدود كردە و مسئلەی ملی ملتها را نفی می كنند، كە این شیوە رفتار و نفی كردنها ظلم و ستمی دیگر است كە بر ملت كورد و ملتهاى دیگر روا داشته می شود، بله متاسفانه اين شيوه از بحثهاى غير واقعى این بار نه از جانب رژیم ولايت فقيه بلكه از جانب آزادیخواهان خود خوانده مطرح ميشود. جامعةى بشريت از ملتهای متعدد تشكيل شدە و هر كدام دارای جغرافيا، تاريخ، دین، مذهب و فكر خاص خود هستند. درست و اصولی نیست یك جغرافیای واحد سیاسی را در اولویت قرار دادە و خاك و تاريخ يك ملت اصيل مثل كورد را ناديده بگيريم و بە هويت ملی ملتها پشت پا بزنيم. در طول تاريخ خيلى از ملتها از جائى به جاى دیگر كوچ كرده يا از دينى به دين ديگرى گرويده اند، ولى هويت ملى خود را از دست نداده اند، كە كوردهای تبعید شدە بە خراسان و قوچان نمونەی بارزی است كە می شود بە آ‌ن اشارە كرد. در سراسر كشورهای دنیا كم و بیش گروه هايى از ملت كورد وجود دارد، ولی در هیچ كدام از آنها بە شیوەی نژادپرستانه بالا با آ‌نها برخورد نمی شود. مثلا تا بحال بە هیچ كوردی هويت روسیه اى كورد زبان، یا سوئدی كورد زبان، عراقی كورد زبان، لبنانی كورد زبان و.... داده نشده است، بلكە كورد یك ملت واحد است و دارای یك جغرافیا كە از چند هزار سال پیش بر بروی آن زندگی كردە و می كند. هر كدام از كوردهای كشورهای منطقە بخشی از ملت بزرگ كورد بودە و در چند قرن گذشتە به زور و بدون هیچ توجهی بە خواست و اراده ملت كورد خاك این ملت دیرین خاورمیانە را در میان كشورها تقسیم كردەاند.
جای دارد بە جدایی دیدگاە بعضی از سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی هم اشارە كرد كە سازمانهایی هستند در مورد مسئلەی ملی ملتهای تحت ستم ایران دیدگاهی واقعبینانەتر و اصوليتر دارند. مثلا در چند سال گذشتە بە وضوح دیدگاه سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی یكی از رهبران این سازمان در مورد مسئلەی ملی كورد و ملتهای تحت ستم در ایران را دیدە و خواندەایم. همین تابستان گذشتە بود كە در سخنرانی ساڵانە خود مریم رجوی بە این مهم اشارە كردە و گفتند بە حل مسئلەی ملی در چارچوب ایران و حق خودمختاری برای ملتهای ایران موافق هستند و از آ‌ن پشتیبانی می كنند. باید برای این نوع دیدگاها ارزش گذاشت و سعی كنیم این شیوە ادبیاتها در مقابل دیدگاە نژادپرستانە پان ایرانیستها پر رنگتر و رساتر باشد.
بە نظر من نباید تحت هیچ شرایطی این شیوە از ادبیات را نادیدە گرفتە و لازم است قاطعانە با احساس دشمنكارانە و نژادپرستانه برخورد كرد.