بەرابەر بە |

حقوق شهروندی ایرانی با ترور دمکراتها کلید خورد

s_580_300_16777215_10_images_adabuhunar_15673398_10205985916086175_2071500961_n.jpg
 آزاد مستوفی:
دو روز از امضای رئیس جمهور ایران زیر آئین نامەی منشور حقوق شهروندی نگذشتە در حالیکە رسانەهای فارسی زبان داخل و خارج کشور در حال پوشش این خبر بودند و آنرا فرجی مهم تفسیر میکردند و جمعی از اپوزسیون دوستدار آیت اللەها در اروپا خود را در حال بازگشت بە زیر عبای آقا می دیدند؛ دو انفجار پیاپی در صد متری مقر اصلی حزب دمکرات کردستان در شهر کویە در حالیکە اعضای این حزب بمناسبت گرامیداشت شب یلدا از جشن و شادی برمیگشتند، بیدارها را هوشیار کرد آیا خوابزدەها را بیدار خواهد کرد؟ شعاع منشور حقوق شهروندی حسن روحانی کە با بمبهای کنترل از راه دور جمهوری اسلامی ایران، از تهران تا شهر کویسنجق کوردستان عراق گرابندی شدە بود، با غلطاندن هفت نفر در خون، اعلام موجودیت خود را دوبارە نمایان کرد و یلدای خونین در تاریخ سیاه حاکمیت ایران، رقم خورد. عجبا از برکات جمهوری اعدام و شکنجەی ایران، هر مناسبتی با ریختن خون و یا خونهای بی شمار در تقویم این مرز و بوم ثبت می شود. جمهوری اسلامی ایران کە از بیش از ١٠ سال پیش، جنگ نرمی را برضد مبارزان کورد آغاز کردە است در چند سال گذشتە چنان تبلیغ می نمود کە گویا مسالەی کورد حل شدە است و این کوردها هستند کە نمیخواهند در جامعەی مدنی ایران کە وارد فاز سیاسی شدە، سلاح را کنار گذاشتە و از حقوق شهروندی خود بهرەمند شوند. البتە برای کسانی کە با تاریخ مبارزات ملت کورد آشنا هستند آشکار است کە جنایتهای ایران در اقصی نقاط جهان علیه مبارزان کورد و ترور رهبران "دکتر عبدالرحمن قاسملو" و "دکتر محمد صادق شرفکندی" و بمبگذاریهای بیشمار برای "عبداللە حسن زادە" و "جلیل گادانی" و "حسن شرفی" و... گواه این است کە حاکمیت ایران، خود، خواهان ناامنی در منطقە است و موجودیت شوم خود را در بحرانی کردن منطقە می بیند. حاکمیت پیشین و کنونی ایران با اینکە واقف اند کوردستان دارای چە بافت سیاسی ای است و در حالیکە با روانشناسی سیاسی ملت کورد نیک آشنا هستند اما باز هم مصرند کە ترور و شکنجە و مسموم کردن مبارزان راه آزادی و دمکراسی را باید به شدت ادامە دهند و هرچە بیشتر بر حذف فیزیکی فعالان سیاسی کورد ادامە می دهند. حاکمیت ایران بوسیلەی ایادی اش در بغداد باعث شد کە یک نفر از ارتش مجاهدین خلق هم در خاک عراق نتواند احساس امنیت کند و این سازمان بعد از دادن تلفات فراوان ناچار شد بە آلبانی یا کشوری دیگر برود اما سرداران آیت اللەها اگر خیال می کنند، این کار را هم با حزب دمکرات کوردستان هم میتوانند انجام دهند، خیال خامی بیش نیست. چون حزب دمکرات کوردستان همانند کوردستان ایران در کوردستان عراق نیز دارای پایگاهی مردمی است و بخش عظیمی از کوردهای عراق خود را پشتیبان مبارزات فعالان کوردستان ایران می دانند. مردم کوردستان عراق هم از ایرانی کە صادرکنندەی اجناس تقلبی، مواد مخدر، فاحشە و تروریستهای داعشی است، گلەمندند و دل خوشی ندارند، حتی سیاسیونی کە در حاکمیت کوردستان عراق با ایران رابطە دارند، رابطە با ایران را عسلی تلخ می نامند. در یلدای خونین، دوبارە این واقعیت برای ملت کورد یادآوری شد کە جمهوری اسلامی ایران دشمن آزادیخواهی و دمکراسی و حقوق بشر و هرنوع فعالیت حزب دمکرات کوردستان است. حال فرقی نمیکند حزب دمکرات کردستان بە دبیرکلی خالد عزیزی باشد یا حزب دمکرات کردستان ایران بە دبیرکلی مصطفی هجری. کورد، کورد است و در ایران از ازل تا بەحال با نگرشی امنیتی بە کورد نگریستە و در نظر این حاکمیت، کورد را باید کشت چون تنها ملتی هستند کە همان ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی بە این نظام "نە" گفتند. در طول این ٣٧ سال، زندانهای ایران و شکنجەگاه های آخوندی و قتل عام و ترورهای این رژیم نتوانست ملت کورد را از پای دربیاورد. همین حزب دمکرات بیش از ٦ هزار شهید برضد رژیم آیت اللەها دارد. چون تنها ملتی هستند از مذاکرە گرفتە تا دفاع مسلحانە، دست از احقاق حق خود برنداشته اند. کوردها تنها ملتی هستند که حال و حوصلەی دغلبازی های بازار سیاست را ندارند و صریح آنچە را کە می خواهند نه زمزمە، بلکە فریاد می کشند. این ملت ستمدیدە در طول تاریخ همیشە پناهگاه ملتهای ستمدیدەی دیگری بودە کە بە کردستان پناه آوردەاند و از مذهب برای رسیدن بە امیال سیاسی استفادە نکردەاند. در کل تاریخ مبارزاتی حزب دمکرات حتی یک ترور و هواپیماربایی هم دیدە نمیشود. حتی وقتی بعد از سقوط صدام ساختمان استخبارات عراق بدست نیروهای مردمی افتاد یک پروندە هم دال بر همکاری اعضای این حزب با بعث یافت نشد. اما بنظر من باید وصیت رهبرشان دکتر قاسملو کە بە اخلاق در سیاست باور داشت را کنار بگذارند و حزبی کە در این ٧١ سال مبارزەاش از شیخ و شاه گرفتە تا بعضی باندهای سیاسی در قسمتهای دیگر کردستان کە جنایات زیادی بر علیە مبارزانش کردند، با آنها با اخلاق رفتار می کرد؛ شیوەی خود را عوض کردە و ایران تروریست را سر جای خود بنشاند. عاقلانە نیست به جای سپر آهنین دست را برای دفاع، جلوی شمشیر گرفت. باید شرم سیاسی را کنار گذاشت و هر حزب یا جناح یا گروهی در کردستان عراق با ایران در ترور بر ضد آزادیخواهان کوردستان ایران همکاری می کند را افشا کرد و همچنین جمهوری اسلامی ایران کە مرتب رهبران حزب را ترور میکند ولی در جوامع جهانی خود را قربانی ترور معرفی می کند را بە دادگاه های بین المللی کشاند. باید بەجای کلیک بر روی سایتهای جمهوری اسلامی کە تبحر فراوانی در جنگ نرم دارند، آنها را افشا کرد. لازم بە یادآوریست عراق کە توسط امریکا از دست صدام حسین، آزاد و بدست آیت اللە علی خامنەای، گرفتار شدە است بر اثر نفوذ ایران در دولت بغداد همانند بخشی از خاک ایران بشمار میاید و مسئولین ایرانی هم رسما این را بارها ابراز داشتەاند. حزب دمکرات کردستان، در خاک عراق بیش از ٢٤٠ نفر از اعضای خود را در ترورهای انجام شدە توسط جمهوری اسلامی از دست دادە است کە البتە بیشتر این ترورها در منطقەی تحت سلطەی اتحادیەی میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی بودە است و سیر نزولی وضعیت اقتصادی آن منطقە، احتمال از سرگیری ترورها را بیشتر می نمایاند.