پێگەیەکی ئازاد بۆ ڕۆژنامەنوسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

آموزش بە زبان مادری، حق است، امتیاز نیست

رسول سلطانی

332
آموزش بە زبان مادری، حق است، امتیاز نیست

جوابیەای بە نگرش پاسدارمنشانەی یك ایرانی آزادیخواه!

همزمان با وزش نسیم آزادی و نزدیكترشدن موعد سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی كە در چهار دهەی گذشتە عرصەی زندگی را بر تمام ملل ایرانی تنگ كردە و ایران را با انواع بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی مواجه كردە است، این روزها در رسانەهای گروهی با نگرشهای نژادپرستانەای مواجە میشویم، كە ملتهای غیرفارس ایران را آماج حملات خود ساختەاند.

این بینش و نگرش ریشە در همان تفكراتی دارد كە در قرن گذشتە امكان همزیستی مسالمت آمیز را از این كشور و مردمانش سلب کردە و در گوشە و كنار این مملكت موجب خونریزی و كشت و كشتار و ویرانیها گشتە است.

برخی از این صداهای ناهنجار، كە بە تفرقە و حتی خصومت نیز دامن میزنند، ظاهرا خود را مدافع حقوق بشر نیز جلوە میدهند، در حالیكە اعتقاد بە حقوق بشر با نظرات و نگرشهای آنان مبنی بر ممنوعیت تدریس زبان اقوام و ملل ایرانی در مدارس منافات و تناقضی آشكار دارد. این حضرات بجای اینكە كشورهای چند زبانە را بعنوان نمونەای موفق در تحکیم وحدت ملی و پویایی و شکوفایی تنوعات زبانی های در این كشورها ذكر كنند، از روی خشک‌سری بە استدلالهایی كاملا غیر علمی و غیرمنطقی متوسل شدەاند.

زبان كوردی، زبان یك ملت است كە هموارە و تا اكنون نیز بعلت سركوب و نگاه تبعیض آمیز حكام  و دفاع روشنفكران‌نماهای مدافع حقوق بشری از این رفتار حكومتها در ایران، بە حاشیە راندە شدە است. واقعیت این است کە سركوب زبان یك ملت تحت هەر عنوان و بهانەای، نە تنها بە ثبات و آرامی كشور كمك نمیكند بلكە باعث ایجاد تنش میشود، زیرا این ملت خواندن و نوشتن بە این زبان در مدارس و دانشگاهها حق انسانی را روا حق مشروع خود دانستە و در این راستا از هیچ گونە تلاشی فروگذار نخواهد كرد، حتی اگر مجبور بە دفاع مشروع و مسلحانە هم بشود. زیرا بە حاشیەراندن زبان یك ملت، انكار هویت وجودی این ملت است. همچنانكە رژیم پهلوی و بە تبع آن رژیم جمهوری اسلامی نیز از هیچ گونە ستم و اجحافی در این راستا فروگذار نكردەاند.

حال در آستانە سرنگونی قریب الوقع رژیم جمهوری اسلامی در روی همان پاشنە چرخیدە و روشنفكران فارس همان گفتمانی را

زبان كوردی، زبان یك ملت است كە هموارە و تا اكنون نیز بعلت سركوب و نگاه تبعیض آمیز حكام و دفاع روشنفكران‌نماهای مدافع حقوق بشری از این رفتار حكومتها در ایران، بە حاشیە راندە شدە است. واقعیت این است کە سركوب زبان یك ملت تحت هەر عنوان و بهانەای، نە تنها بە ثبات و آرامی كشور كمك نمیكند بلكە باعث ایجاد تنش میشود، زیرا این ملت خواندن و نوشتن بە این زبان در مدارس و دانشگاهها حق انسانی را روا حق مشروع خود دانستە و در این راستا از هیچ گونە تلاشی فروگذار نخواهد كرد، حتی اگر مجبور بە دفاع مشروع و مسلحانە هم بشود.

رسول سلطانی نویسندە و مترجم

بلغور می‌کنند كە در نیم قرن اخیر بیش از پیش باعث شكافی بس عمیق در بین ما كوردها و آنان شدە است، تا جایی كە كوردها حتی از باختن تیم ملی فوتبال ایران ابراز خوشحال کردە و این باخت را بە همدیگر تبریك گفتند. این احساس را بیگانگان و دشمنان وهمی ایران بوجود نیاوردەاند، بلكە نتیجە كوردستیزی فارسها و تحقیر و انكار هویت دیگر اقوام و ملل از سوی آنان  میباشد. در اینجا ذكر اين نكتە لازم است، كە شماها عامل اصلی تجزیە شدن ایران بودە و تاوان این تجزیە احتمالی ـــ در صورت تداوم این تعقل ــ نیز متوجه خود شما خواهد بود. چون ما بعنوان یك ملت بنا بە خواست و آرزوی خود با شما در كشوری مشترك زندگی خواهیم كرد، آنهم در صورت و با این پیش شرط كە همە جوانب دمكراسی و همزيستی مسالمت آمیز و مشارکتی با حقوق یکسان در چهارچوب كشور رعایت گشتە و استقلال زبانی و فرهنگی همەی ملیت‌های ایران بە رسمیت شناختە شدە و مورد احترام و پذیرش همگان باشند.

پافشاری كوردها بر حق انسانی و مشروعشان مبنی بە تدریس بە زبان كوردی در مدارس و دانشگاهها، بو خودی خود تجزیەی ایران را بدنبال نخواهد داشت، بلكە تداوم شما بر گفتمان رضاخانی و تداوم این گفتمان در قامت جمهوری اسلامی مبنی بر انكار هویت ما این تجزیە را تسریع و مسلم خواهد كرد. زیرا این نگرش همان رویكرد پاسداران اسلام خمینی و خامنەای را در پی خواهد داشت، كە در چهار دهەای اخیر نە تنها ایران را بە ثبات و آرامی نرساندە است، بلكە باعث ریختەشدن خون هزاران جوان این مرز و بوم بدست یكدیگر شدە و موجبات دشمنی عمیقی را فراهم آوردە است. كوردها در كوردستان ایران، بعنوان یك ملت حق تعین سرنوشت خود را دارند، در این راستا، چنانچە با تبعیض و بەحاشیەراندەشدن مواجە شوند، مسلما حاضر نخواهند بود زیر سایەی حكومتی مستبد و منكر هویتشان زندگی كنند و حق مشروع خود میدانند كە سرنوشت خود را از آن جدا كنند. پس بە جای تنش آفرینی و دامن زدن بە خصومتهایی كە هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی زمینەی آنرا فراهم آوردەاند، بهتر آن است كە با اعتراف بە برابری و یكسانی حقوق همگان، بە همزیستی مسالمت آمیز همە اقوام و ملل ایران در چهارچوب این كشور كمك كنیم. و مطمئن باشید كە تدریس زبانهای غیرفارسی بە تجزیە كشور منجر نخواهد شد، بلكە اتحاد و همگرایی ما را درپی خواهد داشت.

در واقع باید گفت كە آنچە شما بە ظاهر از آن واهمە دارید ترس از تجزیە ایران نیست، بلكە ترس از مساوات و یكسانی كورد و تورك و بلوچ و عرب با شماست و این مهم حس برتری طلبی و خود بزرگ بینی شما  را تحقیر میكند. زیرا شما از جایگاهی بس برتر و با دیدەی حقارت بە این ملتها نگریستەاید و حتی خیال همسانی با آنان، برای این احساس كاذب شما غیر قابل قبول خواهد بود. شما نیك آگاهید كە تعدد و تنوع زبانی در كشورهایی چون سوئیس، آلمان، نروژ و سوئد باعث تجزیە این كشورها نشدە است. ولی همچنانكە ذكر شد، در چنین حالتی، شما احساس میكنید پایگاه و غرور ملی­تان بەخطر ميافتد، در حالی كە، همین نگرش و موضعگیری خصمانەی شماها، ایران عزیزتان را بە ورطەی نابودی خواهد كشاند. بە هیمن خاطر گوشزد میكنم، اگر بە راستین عاشق ایران هستید، از این رفتار بچگانە كە دست آخر آتش افروزی و خصومت ملی را در پی خواهد داشت، دست برداشتە و در مقابل همزیستی مسالمت آمیز و مساوات كامل با دیگر ملل و اقوام ایرانی سر فرود آرید تا ايران را از خطر تجزیە نجات بخشید.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More